Card ghi hình Nuuo SCB-G3-3004

  1 đánh giá

Card ghi hình Nuuo SCB-G3-3004

Liên hệ

4 Cổng vào Video

4 Cổng vào Audio

Số Cards max 2 Cards*

Tốc độ hiển thị 120 fps (NTSC), 100 fps (PAL)

Tốc độ ghi hình @CIF 120 fps (NTSC), 100 fps (PAL)

Tốc độ ghi hình @D1 120 fps (NTSC), 100 fps (PAL)