banner ngaydem.vn

Mẫu Biên Bản Nghiệm Thu Phòng Cháy Chữa Cháy #Đầy đủ nhất

Mẫu biên bản nghiệm thu PCCC để ghi chép về việc công việc nghiệm thu PCCC sau các công đoạn như lắp đặt hay bảo trì,… Bài viết dưới đây, Ngày Đêm xin gửi đến bạn mẫu biên bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy mới nhất.

Click nhận báo giá PCCC thấp nhất thị trường tại đây

1. Mẫu biên bản nghiệm thu PCCC

1.1. Biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị PCCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

——————————

                                                                               …., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Căn cứ Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi năm 2013;

Căn cứ Hợp đồng số:…../….. thuê thầu xây dựng, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy;

Căn cứ kết quả nghiệm thu ngày…./…../……;

Ngày…/…./….. các bên tiến hành nghiệm thu và bàn giao hệ thống phòng cháy, chữa cháy gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu:

Ông/Bà:……                                                          Chức vụ:……………….

Bên bàn giao nghiệm thu:

Ông/Bà:……                                                          Chức vụ:……………….

1. Đối tượng nghiệm thu:

Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Tại địa điểm:…………

2. Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu và bàn giao:

Bắt đầu hồi…. giờ, ngày…….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …giờ, ngày ……tháng…..…năm….

3. Nội dung nghiệm thu:

 • Số lượng thiết bị:……
 • Kiểm định tiêu chuẩn chất lượng, độ an toàn:……
 • Màu sắc yêu cầu:……
 • Các nội dung khác:………

4. Kết luận chung

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu hệ thống phòng cháy, chữa cháy các bên đi đến thống nhất bàn giao và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

     Bên nghiệm thu                                                                                    Bên bàn giao

  (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)

1.2. Biên bản nghiệm thu bảo trì PCCC

CÔNG TY ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU 

BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hôm nay, ngày …..tháng…..năm……, tại ………….., chúng tôi gồm có:

1. BÊN A:

Ông/Bà: ………………………………………… Chức vụ:…………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………….. số Fax: ………………………………………..

Số tài khoản:  ……………………Mở tại Ngân hàng ………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

2. BÊN B : ……………………………………………………………………………………….

Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ: …………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………..,  số Fax:………………………………………….

Số tài khoản: ………………………………….Mã số thuế:………………………………..

Mở tại Ngân hàng………………………………………………………………………………

Hai bên đã thống nhất nghiệm thu bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, bảo dưỡng hệ thống PCCC với những nội dung chính sau đây:

 • Bên B đã hoàn thành việc bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị sau cho Bên A theo đúng hợp đồng hai bên đã thoả thuận:
Số TT Loại thiết bị Số lượng/ lần đã bảo dưỡng, sửa chữa Đơn giá Thành tiền
1.
2.
 • Bên A đã kiểm tra, vận hành thử trang thiết bị sau khi bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo chất lượng đáp ứng được yêu cầu của bên A.

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý ngang nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

2. Trọn bộ hồ sơ nghiệm thu PCCC

Theo quy định tại Mục 2 » Điều 15 » Chương II của nghị định 136/2020/NĐ-CP. (Trước đây là Điểm B » Mục 2 » Điều 17 » Chương II của nghị định 79/2014/NĐ-CP. Nghị định này được thay thế bằng nghị định 136/2020/NĐ-CP). Hồ sơ nghiệm thu PCCC bao gồm:

 • Giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC kèm theo hồ sơ đã được đóng dấu thẩm duyệt của cơ quan Cảnh sát (Bản sao);
 • Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện (Bản sao);
 • Biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và tổng thể;
 • Bản vẽ hoàn công hệ thống và các hạng mục liên quan phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt;
 • Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống PCCC và các hệ thống liên quan của công trình, phương tiện giao thông cơ giới;
 • Văn bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục, hệ thống liên quan;
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn giám sát (nếu có), đơn vị thi công, lắp đặt hệ thống PCCC (Bản sao).

Trên đây là biên bản nghiệm thu PCCC đối với quá trình lắp đặt, bảo trì hệ thống mới nhất theo quy định được ban hành. Để được Ngày Đêm tư vấn, giải đáp về thông tin PCCC, bạn vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NGÀY ĐÊM